Podvadeni test otcovstvi

Testov�n� otcovstv� je �iroce pou��van� a velice respektov�na oblasti modern� v?deck� kriminalistiky. V�sledky inclusive test otcovstv� d�t 99 - 99,99% p?esnosti a exkluzivn� testov�n� 100% a je tedy zdaleka nejspolehliv?j�� zp?sob, jak zjistit, zda ?lov?k m� zvl��tn� zplodil d�t?.

Samoz?ejm? s t�mto druhem testov�n� p?ich�z� zna?n� v�znam vysok� �rovn? emoce spojen� s v�sledky DNA. Zda vzorek krve, v�t?r buk�ln� nebo vlasov�ch folikul? je testov�n, v�sledky by mohly m�t neuv??iteln� d?sledky pro v�echny z�?astn?n� strany, nemluv? o velk� mno�stv� pen?z pro ty, kte?� ve vazb?. Jako v�sledek, n?kte?� otcov� a dokonce i n?kter� matky, sna�� podv�d?t na test otcovstv� dostat za n�sledek, �e cht?j�. To by mohlo b�t, proto�e otec je zoufal�, �e p�?e o d�t? a maj� strach, �e ztrat� v p?�pad?, nejsou-li biologick� otec. Alternativn? mohou cht�t vyhnout finan?n� odpov?dnost plodit d?ti a poskytuje d?kazy o opaku. Matka m?�e podv�d?t test otcovstv�, aby se uk�zalo, kdo nen� biologick�m otcem je ve skute?nosti.

Co nen� zn�mo, jak obt��n� je podv�d?t test otcovstv�, a �e je nemo�n� podv�st jedno je-li prov�d?na pod dohledem leg�ln�. Test otcovstv�, kter� m� b�t pou�ita jako d?kaz u soudu, mus� spl?ovat ur?it� postupy, kter� je t?et� osoba mus� b�t p?�tomna, pokud je vzorek odebr�n, zaru?�, �e je skute?n? osoba, kter� je DNA, kter� je odesl�n. Je a� p?�li� snadn� pro dom�c� testy otcovstv�, kter� maj� b�t podvedeni, kdy� strana z�sk� vzorek DNA od n?koho �pln? jin�ho. Matky, kte?� se pokus� na ‘r�m’ mu� sv� otcovstv� ?asto buk�ln� v�t?r z vlastn�ch �st, proto�e (jak jinak) vlastn� DNA je zaru?eno, �e z�pas d�t?te. Nicm�n? zku�ebn� laborato?e ur?it� ?�sti genu, kter� k�duje pohlav� (amelogenin gen), a tak zjist�, �e je matka DNA zapojeny.

Sly��me celou dobu lid� se sna�� podv�d?t mo?i na drogy do pit� obrovsk� koktejly vody s brusinkovou a grapefruitov� d�us, ale nic z toho pracuje na test DNA. DNA je DNA, nelze ?edit nebo zm?nit. To m?�e jen chybn�, pokud se pokus�te, aby jin� osoby vzorku. Jedin�m zp?sobem, jak zajistit tak nestane, je dostat t?etiny z�?astn?n�ch stran, a to bu? pro vlastn� klid a� doma-test nebo opr�vn?n? s pr�vn�m z�stupcem, tak�e v�sledky mohou b�t pou�ity jako d?kaz u soudu.

Podv�d?n� na test otcovstv� je n?co, co vid� jen velmi z?�dka u soudu. Na�t?st� se zd�, �e lid� maj� v�ce rozumu, ne� aby se pokusila z�skat n??� DNA pro testov�n�. V pr?b?hu let se zd�, �e obecn?, matky maj� silnou p?edstavu, kdo je biologick�m otcem jejich d�t?te, a p?esto, �e ?lov?k je pop?�t, nebo jin� tvrd�, �e je jejich otec m�sto. Pokud se tyto p?�pady, pokud vzorky DNA jsou kovan� a jin� v�sledek jedna matka ?ekala vznik� pak se bude popt�vka po re-test, kde vid� vzorek, kter� byly zasl�ny. Samoz?ejm? pro laborato?e, kter� lze v�dy ?�ci, zda se jedn� o matky DNA, kter� byl odesl�n, nebo dokonce �e se zv�?e ne� ?lov?ka (to bylo v minulosti)!

Jedin�m mo�n�m zp?sobem, �e DNA test otcovstv�, by se mohla d�vat chybn� v�sledky, jsou-li vzorky odeb�r�ny z spr�vn� potenci�ln� otce a d�t?te, je-li bu? jeden byl lidsk� chim�rou. Lidsk� chim�ra je osoba, kter� m� dv? sady DNA a tato m?�e vyskytovat v r?zn�ch ?�stech t?la. Zd� se to nemo�n�, ale chim�ry jsou ve skute?nosti narodila dvoj?ata, kdy� se dva bratrsk� se stal jedn�m je ve velmi ?asn�ch t?hotenstv�, kdy je embryo jen shluk bun?k. To je neuv??iteln? vz�cn�, ale tam byly soudn� p?�pady d?t�, odebran�ch z jejich biologick� matky, proto�e jejich DNA prost? ?�k�, �e nejsou jej� d?ti. V tomto sm?ru chybn� v�sledky nejsou v�sledkem podv�d?n�, ale n�hoda.

Stru?n? ?e?eno, nen� mo�n� zp?sob, jak podv�d?t test otcovstv�, pokud je t?et� strana p?edlo�it, aby tamp�nu nebo krevn� test je p?evzat z spr�vn� osoba (osoby). Samoz?ejm?, mix v laborato?i je mo�n�, ale re-testy mohou b�t provedeny v�dy n?kolikr�t t?et�m osob�m v�dy k dispozici. Podv�d?n� test otcovstv� pomoc� v?deck�ch prost?edk?, jako je nap?�klad kontaminaci vzorku, nebo �e ji sni�uje, je zcela nemo�n�. Celkov? lze ?�ci, �alv?j, krve a vlas? testov�n� otcovstv� je t�m?? stoprocentn? �?inn� zp?sob, jak dok�zat otcovstv�. 99,99% jeho p?esnosti pro prok�z�n� mu� je otcem a 100% p?esnost pro prok�z�n� ?lov?k nen�, je lep�� ne� jak�koli jin� zp?sob testov�n� otcovstv�, �e v?da m?�e nab�dnout. Jak plyne ?as, je v?da za t?chto metod, kter� maj� b�t vyvinuty siln?j�� a spolehliv?j��, co� znamen�, �e rodi?e, d?ti a soudy maj� v?t�� klid, ne� kdykoliv p?edt�m.